Nyt fra bestyrelsen

Grundejerforeningen

Skovvang

NYT FRA BESTYRELSEN

 

 

Sidste nyt:


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bestyrelsen afholdte konstituerende møde mandag den 29. april 2019 hvor den konstituerede sig således:Formand Erik Prøhl


Kasserer Birgitte Skafte Velling


Sekretær John Henneberg


Medlem Karina Larsen


Medlem Gitte Gjaldbæk


Suppleant Jimmi Merbt


Suppleant Jens Sørensen


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Formandens beretning for 2018:
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har igen i denne periode valgt at de to suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder, så vi er en forsamling på 7 personer.

Jeg vil takke mine bestyrelsesmedlemmer for en god stemning på bestyrelsesmøderne samt en høj mødeprocent.
På bestyrelsesmøderne har vi blandt andet drøftet følgende emner:


SANKT HANS AFTEN:
Bestyrelsen gik efter konstitueringen i gang med at planlægge årets Sankt Hans aften.
Men som i måske husker havde vi et meget varmt forår med sol og tørke.
I perioden op til Sankt Hans aften var der afbrændingsforbud over hele landet.
Dette blev dog afblæst kort før Sankt Hans aften. Bestyrelsen valgte at aflyse bålet, da vi ikke turde påtage os ansvaret for afbrændingen i det knastørre vejr.
Bestyrelsen fandt ud af at nuværende bålplacering ligger meget tæt på nærliggende plantage og bebyggelse på Skovbrynet. Ifølge brandmyndighederne
overholder bålstedet ikke de fastlagte afstandskrav til bebyggelse og bevoksning.
Vi skal derfor finde en ny placering til bålet, hvis vi skal afholde Sankt Hans aften i år.
Bestyrelsen har ikke ressourcer til at gennemføre Sankt Hans aften. Derfor vil vi overlade det til nogle andre medlemmer at forberede og afvikle en Sankt Hans aften, hvis vi skal have dette. Bestyrelsen vil dog gerne sponsorerer pølser og brød samt en sodavand til børnene, hvis arrangementet bliver afholdt.


VEDLIGEHOLDELSE AF DE GRØNNE OMRÅDER:
Bestyrelsen synes at vi er ved at få nogle pæne grønne områder på Skovbrynet, som vi kan være bekendt.
Samarbejdet med Boelsgaards Service har medført beskæring af buske og træer samt beskæring af brakpuds, så de arealer vi skal vedligeholde ser pæne ud.
Ikast-Brande Kommune har også været i gang på vestsiden af Stamvejen. De har renoveret stierne og beskåret beplantningen langs stierne, så de igen er til at færdes på. Det er vi glade for, da udgifterne hertil udelukkende afholdes af Ikast-Brande Kommune.


VEDLIGEHOLDELSE AF LEGEPLADSERNE:
Legepladserne er fortsat i fin stand. Dog har det været nødvendigt at fjerne den røde tønde på legepladsen øst for Stamvejen på grund af ælde. Tilsynet forlangte en større renovering, som bestyrelsen ikke fandt rentabel at udføre, hvorfor tønden er blevet fjernet. Nu mangler der så et legehus eller andet til erstatning på legepladsen.
På legepladsen vest for Stamvejen var der mindre fejl på de ældre legeredskaber, som vi fortsat har stående. Disse skal repareres. De nye legeredskaber fra Samm-Sall er i fin stand, og bliver fortsat vedligeholdt af Samm-Sall. Det var dog nødvendigt at fylde mere faldsand op omkring Fugleredegyngen. Måske skulle vi også have noget nyt på denne legeplads.
Bestyrelsen har lavet et forslag om anvendelse af 30.000 kr. fra kassebeholdningen til køb nye legeredskaber på legepladserne, som vil blive behandlet på denne generalforsamling.


VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Generalforsamlingen besluttede sidste år at foretage ændringer i vedtægterne – dels så vejfondene blev skrevet ind i vedtægterne – dels at kunne indkalde til generalforsamlinger m.v. på e-mail eller ved opslag på vores hjemmeside. Dette er nu gennemført, og de nye vedtægter er sendt ud til alle medlemmer.


E-MAIL LISTE:
Bestyrelsen har nu fået tilmelding til e-mail fra 155 medlemmer ud af 165 mulighed medlemmer. 4 har valgt at beholde papirudgaven – og 4 har ikke tilkendegivet deres holdning trods flere skriftlige henvendelser fra bestyrelsen. Det synes vi er en meget fin opbakning fra medlemmerne. Dette giver foreningen store besparelser til trykning og udbringning af materiale fra bestyrelsen.


HJEMMESIDE:
Bestyrelsen har hele året arbejdet videre med at udvikle et nyt betalingssystem samt hjemmeside m.v. I december besluttede vi os for at prøvekøre Winkas, som tilgodeser de behov vi p.t. har. Det er dog et større arbejde at overføre alle data til dette system. Dette arbejde er ikke gennemført endnu, hvorfor vi må køre to systemer i en periode.
Vores hjemmeside skovvang-brande.dk kører dog fortsat og bliver udvidet med informationer løbende. Så prøve at gå ind på denne og se hvad der står.


PERSONDATALOV:
Der er kommet en ny persondatalov sidste år. Kort fortalt handler det om at alle medlemmer skal kunne se og få oplyst hvilke data grundejerforeningen ligger inde med om dem. Endvidere stilles der skærpede krav til hvilke oplysninger bestyrelsen skal registrere om deres bestyrelsesarbejde m.v. Information om Persondataloven er sendt ud til alle medlemmer og ligger på vores hjemmeside.


BUMP PÅ STAMVEJEN:
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejde med at beskrive hvorledes nye bump på Stamvejen kan udformes, så det opfylder Ikast-Brande Kommunes krav og tilgodeser medlemmernes behov. Vi vil nærmere redegøre herfor senere i aften.
I dette forløb har vi fået klar besked fra Ikast-Brande Kommune om, at reparation af Stamvejen og renovering af bump på denne, er et kommunalt anliggende. Det er kommunes ansvar og økonomiske forpligtelse at vedligeholde denne. Vi må dog gerne komme med løsningsforslag til hvorledes det kan blive bedre – men p.t. er der ikke økonomiske midler i kommunens budget til at foretage sig noget.
Nogle medlemmer af grundejerforeningen har foreslået at vi selv samler ind til at forbedre bumpene på Stamvejen. Dette er bestyrelsen ikke en del af, men vi vil ikke stille os i vejen for en sådan indsamling. Det kan dog ikke ske i grundejerforeningens regi.


ØKONOMI:
Grundejerforeningens økonomi er god og sund. Vi har en kassebeholdning på knap 100.000 kr. Vores driftsbudget er på ca. 50.000 kr. om året, så vi har en god økonomi.
Derfor ser bestyrelsen ingen problemer i, at brug 30.000 kr. af kassebeholdningen til nye legeredskaber på vore legepladser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra generalforsamlingen den 29. april 2019 er udsendt til alle medlemmer på e-mail.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skulle du mod forventning ikke modtage vores nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@skovvang-brande.dk.


Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, skal du give os et skriv herom.

Så modtager du fremover kun indkaldelse til generalforsamlinger m.v. fra din grundejerforening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------