Generalforsamling

Grundejerforeningen

Skovvang       Regnskab for 2018

Generalforsamling den 29. april 2019:


Budget 2019 

 


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat af ordinær Generalforsamling 29-04-2019

Sted: Brande Bibliotek

40 stemmeberettigede grundejere var repræsenteretPunkt 1. Velkommen og valg af dirigent.
Gerner Hansen blev valgt.


Punkt 2. Formandens beretning.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har igen i denne periode valgt at de to suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder, så vi er en forsamling på 7 personer.
Jeg vil takke mine bestyrelsesmedlemmer for en god stemning på bestyrelsesmøderne samt en høj mødeprocent.
På bestyrelsesmøderne har vi blandt andet drøftet følgende emner:


SANKT HANS AFTEN:
Bestyrelsen gik efter konstitueringen i gang med at planlægge årets Sankt Hans aften.
Men som i måske husker havde vi et meget varmt forår med sol og tørke.
I perioden op til Sankt Hans aften var der afbrændingsforbud over hele landet.
Dette blev dog afblæst kort før Sankt Hans aften. Bestyrelsen valgte at aflyse bålet, da vi ikke turde påtage os ansvaret for afbrændingen i det knastørre vejr.
Bestyrelsen fandt ud af at nuværende bålplacering ligger meget tæt på nærliggende plantage og bebyggelse på Skovbrynet. Ifølge brandmyndighederne
overholder bålstedet ikke de fastlagte afstandskrav til bebyggelse og bevoksning.
Vi skal derfor finde en ny placering til bålet, hvis vi skal afholde Sankt Hans aften i år.
Bestyrelsen har ikke ressourcer til at gennemføre Sankt Hans aften alene. Derfor skal vi have nogle frivillige medlemmer til at hjælpe os, hvis vi skal gennemføre arrangementet i år.


VEDLIGEHOLDELSE AF DE GRØNNE OMRÅDER:
Bestyrelsen synes at vi er ved at få nogle pæne grønne områder på Skovbrynet, som vi kan være bekendt.
Samarbejdet med Boelsgaards Service har medført beskæring af buske og træer samt beskæring af brakpuds, så de arealer vi skal vedligeholde ser pæne ud.
Ikast-Brande Kommune har også været i gang på vestsiden af Stamvejen. De har renoveret stierne og beskåret beplantningen langs stierne, så de igen er til at færdes på. Det er vi glade for, da udgifterne hertil udelukkende afholdes af Ikast-Brande Kommune.


VEDLIGEHOLDELSE AF LEGEPLADSERNE:

Legepladserne er fortsat i fin stand. Dog har det været nødvendigt at fjerne den røde tønde på legepladsen øst for Stamvejen på grund af ælde. Tilsynet forlangte en større renovering, som bestyrelsen ikke fandt rentabel at udføre, hvorfor tønden er blevet fjernet. Nu mangler der så et legehus eller andet til erstatning på legepladsen.
På legepladsen vest for Stamvejen var der mindre fejl på de ældre legeredskaber, som vi fortsat har stående. Disse skal repareres. De nye legeredskaber fra Samm-Sall er i fin stand, og bliver fortsat vedligeholdt af Samm-Sall. Det var dog nødvendigt at fylde mere faldsand op omkring Fugleredegyngen. Måske skulle vi også have noget nyt på denne legeplads.
Bestyrelsen har lavet et forslag om anvendelse af 30.000 kr. fra kassebeholdningen til køb nye legeredskaber på legepladserne, som vil blive behandlet på denne generalforsamling.


VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Generalforsamlingen besluttede sidste år at foretage ændringer i vedtægterne – dels så vejfondene blev skrevet ind i vedtægterne – dels at kunne indkalde til generalforsamlinger m.v. på e-mail eller ved opslag på vores hjemmeside. Dette er nu gennemført, og de nye vedtægter er sendt ud til alle medlemmer.


E-MAIL LISTE:
Bestyrelsen har nu fået tilmelding til e-mail fra 155 medlemmer ud af 165 mulighed medlemmer. 4 har valgt at beholde papirudgaven – og 4 har ikke tilkendegivet deres holdning trods flere skriftlige henvendelser fra bestyrelsen. Det synes vi er en meget fin opbakning fra medlemmerne. Dette giver foreningen store besparelser til trykning og udbringning af materiale fra bestyrelsen.


HJEMMESIDE:
Bestyrelsen har hele året arbejdet videre med at udvikle et nyt betalingssystem samt hjemmeside m.v. I december besluttede vi os for at prøvekøre Winkas, som tilgodeser de behov vi p.t. har. Det er dog et større arbejde at overføre alle data til dette system. Dette arbejde er ikke gennemført endnu, hvorfor vi må køre to systemer i en periode.
Vores hjemmeside skovvang-brande.dk kører dog fortsat og bliver udvidet med informationer løbende. Så prøve at gå ind på denne og se hvad der står.


PERSONDATALOV:
Der er kommet en ny persondatalov sidste år. Kort fortalt handler det om at alle medlemmer skal kunne se og få oplyst hvilke data grundejerforeningen ligger inde med om dem. Endvidere stilles der skærpede krav til hvilke oplysninger bestyrelsen skal registrere om deres bestyrelsesarbejde m.v. Information om Persondataloven er sendt ud til alle medlemmer og ligger på vores hjemmeside.


BUMP PÅ STAMVEJEN:
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejde med at beskrive hvorledes nye bump på Stamvejen kan udformes, så det opfylder Ikast-Brande Kommunes krav og tilgodeser medlemmernes behov. Vi vil nærmere redegøre herfor senere i aften.
I dette forløb har vi fået klar besked fra Ikast-Brande Kommune om, at reparation af Stamvejen og renovering af bump på denne, er et kommunalt anliggende. Det er kommunes ansvar og økonomiske forpligtelse at vedligeholde denne. Vi må dog gerne komme med løsningsforslag til hvorledes det kan blive bedre – men p.t. er der ikke økonomiske midler i kommunens budget til at foretage sig noget.
Nogle medlemmer af grundejerforeningen har foreslået at vi selv samler ind til at forbedre bumpene på Stamvejen. Dette er bestyrelsen ikke en del af, men vi vil ikke stille os i vejen for en sådan indsamling. Det kan dog ikke ske i grundejerforeningens regi.


ØKONOMI:
Grundejerforeningens økonomi er god og sund. Vi har en kassebeholdning på knap 100.000 kr. Vores driftsbudget er på ca. 50.000 kr. om året, så vi har en god økonomi.
Derfor ser bestyrelsen ingen problemer i, at brug 30.000 kr. af kassebeholdningen til nye legeredskaber på vore legepladser.


Punkt 3a. Indkomne forslag.
Forslagsstiller: Jan og Lisbeth Andersen:
I forbindelse med Hjerteforeningens Landsindsamlingen d. 28. april skulle vi gerne have indsamlet på 15 registrerede ruter, og dermed vil Skovbrynet få tildelt en gratis hjertestarter. Det bliver hjertestarter-modellen Zoll AED Plus, som er den Hjerteforeningen også selv bruger. Det er en model, der giver feedback ved brug, som guider os til at give effektiv og rigtig hjertemassage. Derudover modtager vi også et varmeskab med varmestyring, der er nødvendigt, nårhjertestarteren hænger udendørs. Desuden vil der blive sørget for opsætning. Så der er tale om en udgift på over 12.000 kr. Der er 7 års garanti på hjertestarteren.


Driftsudgifter:
Udgifter til strøm til varmeskabet ca. 400 kr. pr år
Forsikring af hjertestarteren mod tyveri, brand, hærværk og vandskade.?
Ca. hver 5. år udskiftning af batterier og elektroder ca. 400 kr. pr. år.
Der var 15 indsamler ude og hjælpe hjerteforeningen, så hjertestarteren blev sikret og generalfrosamlingen vedtog at dække driftomkostningen. Den påregnes at blive opsat hos Jan og Lisbeth.
Tak til Indsamlerne og Jan og Lisbeth, som har gjort dette muligt.
Som en sidebemærkning, så skal det også noteres at Andelsboligforeningen får en sat op i nærmeste fremtid også tak til dem for dette gode initiativ


Punkt 3b. Indkomne forslag.
Forslagsstiller: Christina og Claus Breint, Skovbrynet 161:
Vi bor i nr. 161 og bag vores have på det grønne stykke græs, hvor vi har ansvaret for at slå det bliver der lagt en del hundelorte, som vi så skal gå og samle op. Jeg kan se dette er et generelt problem på de omkring liggende stiger. Jeg tænker om man kan få opsat nogle skraldespande rundt omkring ved stierne således at vi kan hjælpe disse hundeejer med, at hvis de samler op ender også et sted de kan gøre af det? Jeg ved ikke hvordan dette kan forgå, om man kan lave aftaler med kommunen om tømningen og hvem der har ansvaret. Jeg syntes bare at hvis det er noget man kan få fisket ved et mindre beløb må det være det hele værd, så vi kan færdes uden hundelort på skoene.

Efter livlig debat vedtog generalforsamlingen at give bestyrelsen et budget på 8000kr til skraldespande, man skal derefter tage det op til vurdering til næste år om det skal fortsætte.


Punkt 4. Vedtagelse af budget.
Bestyrelsens forslog uændret kontingent på 300 kr og 100 kr i indbetaling til snekonto.
Efter en kort debat om hvor mange midler sne kontoen skal have, blev begge forslag vedtaget


Punkt 5. vejfonde.
Bestyrelsen forslog et uændret kontingent til vejfonde på 500kr per hustand medlem af vejfondens medlemmer.
- kontingent til vejfond nr. 1, vejfond nr. 2 og vejfond nr. 3.
Kun medlemmer af de enkelte vejfonde kan afgive deres stemme.
Bestyrelsen forslag vedtaget uden debat.

Valg af kontaktperson i vejfondene.
Vejfond 1. Peter Rasmussen hus 118
Vejfond 2. Morten Østergaard hus 163
Vejfond 3. Jeanette Pedersen hus 209


Punkt 6. Valg af bestyrelse.
Opstillede til bestyrelsen:
Gitte Gjaldbæk (Valgt til bestyrelsen)
Jens Sørensen (Valgt som Suppleant)
Erik Prøhl (Valgt til bestyrelsen)
Jimmi Merbt (Valgt som Suppleant)
Karina Larsen. (Valgt til bestyrelsen)
Alle blev genvalgt uden modkandidater, dog byttede Jens og Karina plads


Punkt 7. Valg af Revisor og Revisor Suppleant.
Revisor : Kent Thomsen
Revisor suppleant: Hans Gjaldbæk


Punkt 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede for god ro og orden


Referatet er udarbejdet af John Henneberg